Coöperatie Zorg en Welzijn Oldambt UA

De initiatiefnemers en kartrekkers van Gezondheidscentrum Emmaheerdt, te weten fysiotherapeuten Marja Mulder en John Schaap, huisarts Anna Elting en zorgconsultant Bart Doornbusch, zetten zich in om zo optimaal mogelijk de randvoorwaarden te scheppen voor het halen van de gestelde doelstellingen. 
Deze doelstellingen zijn die van de zogenoemde quadruple aim, te weten:
- het verbeteren van de gezondheid van de populatie;
- het optimaliseren van de ervaren kwaliteit van zorg;
- het beheersbaar houden van de kosten, opdat de gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar blijft;
- het optimaliseren van het werkplezier en de werkomstandigheden van de professionals.

Om deze doelstellingen in Oldambt te kunnen realiseren, hebben de initiatiefnemers een coöperatie opgericht, die zowel het gezondheidscentrum exploiteert als de integrale, multidisciplinaire samenwerking tussen alle disciplines in zorg en welzijn coördineert, regisseert, contracteert en op termijn ook financiert. 

Het bestuur van Coöperatie Zorg en Welzijn Oldambt UA bestaat uit:
- voorzitter: Bart Doornbusch
                         (voorzitter@zorgenwelzijnoldambt.nl);
- secretaris: John Schaap
                         (secretaris@zorgenwelzijnoldambt.nl);
- penningmeester: Marja Mulder
                         (penningmeester@zorgenwelzijnoldambt.nl).

Het voornemen is dat zoveel mogelijk zorgverleners lid worden van de Coöperatie, maar een verplichting wordt dat niet. Belangrijker is dat er optimaal wordt samengewerkt en dat de Coöperatie daarin faciliterend is, indien en zodra dat nodig of wenselijk is. Vanzelfsprekend zal de positie van de Coöperatie in het krachtenveld van de gezondheidszorg en het sociaal domein sterker worden, als zij zoveel mogelijk dienstverleners in zorg en welzijn vertegenwoordigt.